Gürtelprüfung (KUP)

Gürtelprüfung (Kup) am Freitag, 11.10.2013 im Dojang Chemnitz